Warning: file_exists(): open_basedir restriction in effect. File(/usr/home/1/6/wb44761/templates/gfx/content_bg_gorny_menus.png) is not within the allowed path(s): (/usr/home/midas/domains/bajkowa-kraina.net/public_html:/tmp:/usr/share:/usr/local/share:/dev) in /usr/home/midas/domains/bajkowa-kraina.net/public_html/core/modules/core.inc on line 266 Bajkowa Kraina - Przedszkole - Zawiercie

Regulamin Przedszkola

REGULAMIN PRZEDSZKOLA

 

NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE JĘZYKOWO – ARTYSTYCZNE

BAJKOWA KRAINA W ZAWIERCIU

 

I.                   Zasady ogólne

 

 1. Właścicielem przedszkola jest Tadeusz Rak – zwany organem prowadzącym przedszkole.
 2. Przedszkole działa zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty w odniesieniu do szkół i placówek niepublicznych.
 3. Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Kuratorium Oświaty w Katowicach
 4. Przedszkole funkcjonuje cały rok kalendarzowy bez przerwy wakacyjnej.
 5. Przedszkole jest czynne codziennie od 8:00- 16:00, w dni robocze od poniedziałku do piątku (z wyjątkiem dni świątecznych)
 6. Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat.
 7. Wychowankowie przedszkola ubezpieczeni są od następstw nieszczęśliwych wypadków. Koszty ubezpieczenia pokrywają rodzice.

Szczegółowe informacje dotyczące ubezpieczenia zostaną podane do wiadomości rodziców (opiekunów) na zebraniach z rodzicami.

 1. Rodzice ponoszą koszty związane z transportem dzieci na wycieczki i różnego typu wyjazdy autokarowe, bilety wstępu oraz  teatrzyki organizowane na terenie przedszkola.
 2. Przedszkole nie prowadzi opieki medycznej. Odpowiedzialność za wykonanie w odpowiednim terminie wszelkich zabiegów i procesów medycznych związanych ze zdrowiem dzieci między innymi szczepień ochronnych spoczywa na rodzicach.
 3. W przedszkolu nie wolno stosować żadnych zabiegów lekarskich z wyjątkiem nagłych przypadków bezpośrednio ratujących życie dziecka, zgodnie z zasadami udzielania pierwszej pomocy przed medycznej.
 4. W przedszkolu nie wolno podawać żadnych lekarstw.
 5. Obowiązkiem rodziców jest przyprowadzenie do przedszkola dzieci zdrowych:

-      po każdej przebytej chorobie dziecka prosimy o przynoszenie zaświadczenia od lekarza, iż dziecko jest zdrowe i może uczęszczać do przedszkola.

 1. Obowiązkiem rodziców, po otrzymaniu informacji, jest wcześniejszy odbiór dziecka jeśli nauczyciel stwierdzi, że dziecko źle się czuje lub ma objawy przeziębienia.

 

II . Zasady szczegółowe

 

 1. Rekrutacja na nowy rok przedszkolny odbywa się w lutym i marcu każdego roku.
 2. Podstawą przyjęcia dziecka do przedszkola jest wypełnienie i złożenie u dyrektora

„Karty zgłoszenia” w terminie od 1 marca do 30 kwietnia, wpłata wpisowego oraz  zawarcie umowy o świadczeniu usługi edukacyjnej.

 1. W przypadku wolnych miejsc, dzieci przyjmowane są w ciągu roku szkolnego.
 2. Dzieci do Przedszkola przyjmuje dyrektor przedszkola.
 3. W przypadku rezygnacji z przedszkola przez Rodziców wpisowe nie podlega zwrotowi.
 4. Właściciel przedszkola zawiera z rodzicami umowę dotyczącą zasad świadczenia usługi edukacyjnej na jeden rok z możliwością przedłużenia jej na lata następne.
 5. Dzieci przyjmowane są do przedszkola z uwzględnieniem pierwszeństwa:

      - dzieci już uczęszczające do przedszkola,

      - rodzeństwa,

      - inne, według kolejności zgłoszenia.

 1. Lista dzieci przyjętych do przedszkola na nowy rok szkolny jest publikowana do 30 czerwca.
 2. W uzasadnionych przypadkach dyrektor może skreślić dziecko z listy przyjętych
 3. Skreślenie dziecka może nastąpić w przypadku:

-      nie zgłoszenia się dziecka 7 dni od daty przyjęcia do przedszkola i braku informacji o przyczynie absencji,

-      braku predyspozycji zdrowotnych niezbędnych do prawidłowego rozwoju w warunkach przedszkolnych

-      takiego zachowania dziecka, które zagraża jego bezpieczeństwu lub jego rówieśników z grupy, po uprzednim powiadomieniu Rodziców o istniejącym zagrożeniu,

-      brak informacji na temat przyczyn nieobecności ciągłej, trwającej ponad jeden miesiąc,

-      nie wnoszenie opłat przez okres jednego miesiąca,

-       nieprzestrzeganie przez Rodziców postanowień  statutu przedszkola ,

 1. Skreślenie dziecka z ewidencji przedszkola następuje w drodze pisemnej decyzji z zachowaniem trybu odwoławczego do organu prowadzącego przedszkole.
 2. Dzieci, które korzystają ze wszystkich posiłków proponowanych przez przedszkole, przyprowadzane są do godz. 8.45
 3. Rodzice zobowiązani są do telefonicznego poinformowania przedszkola o nieobecności dziecka do godz.9.00
 4. Do przedszkola dzieci przychodzą pod opieką rodziców lub opiekunów, odbierane mogą być wyłącznie przez osoby pełnoletnie i upoważnione.
 5. Dzieci nie mogą być odbierane przez osoby będące pod wpływem alkoholu, narkotyków lub sprawiających wrażenie osób, które nie zapewniają dziecku bezpieczeństwa ( nerwowość, agresywność w stosunku do dziecka).
 6. W przedszkolu obowiązują stałe pory posiłków: - I śniadanie :9.00-9.30  - Obiad: 12:15- 13:30  - Podwieczorek : 15.30- 16.00
 7. Po obiedzie prowadzi się zajęcia wyciszające dla przedszkolaków, a najmłodsi korzystają ze sjesty poobiedniej z możliwością snu. Nie jest to tradycyjne leżakowanie. Jeżeli dziecko nie śpi, to słucha bajek, opowiadań, muzyki relaksacyjnej i odpoczywa. W czasie sjesty Dzieci przebywają pod opieką nauczycielki.
 8. Dzieci nie mogą przynosić do przedszkola i spożywać w Sali słodyczy, gum do żucia i chipsów. Dopuszczalne są słodycze pod warunkiem, że są zorganizowane dla całej grupy.
 9. Rodzice zobowiązani są do regularnego uiszczania opłat za pobyt dziecka w przedszkolu do 5 każdego miesiąca w sekretariacie bądź na konto przedszkola.
 10. Rodzice ponoszą odpłatność za wyżywienie dziecka w przedszkolu.
 11. Opłatę za wyżywienie pomniejsza się o każdy dzień zgłoszonej nieobecności dziecka w przedszkolu o ile ta nieobecność zostanie zgłoszona do godz 9.00 rano danego dnia.
 12. Wysokość czesnego jak i dziennej stawki żywieniowej ustala organ prowadzący.
 13. W ciągu roku szkolnego organ prowadzący może zmienić wysokość opłaty stałej maksymalnie do 20%
 14. Bez względu na frekwencję dziecka, czesne nie podlega zwrotowi zarówno w części jak  i w całości.
 15. W ramach opłaty stałej (czesnego) zapewniamy:

- zajęcia z podstawy programowej

- zajęcia muzyczno – ruchowe

- zajęcia plastyczne

- gimnastykę ogólnorozwojową i inne

 1. Czesne może ulec zmniejszeniu o 50% w przypadku miesięcznej nieobecności dziecka w okresie wakacyjnym ( lipiec, sierpień ) po wcześniejszym powiadomieniu dyrektora przedszkola lub właściciela .
 2. Organizację pracy w ciągu dnia określa ramowy rozkład dnia.
 3. Szczegółowe zasady organizacji przedszkola reguluje Statut Przedszkola .